Adwokat Jakub Łaski specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, która obejmuje:

- obronę w dochodzeniu/śledztwie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa

- obronę w procesach karnych osób oskarżonych o popełnienie wszelkich przestępstw, w tym kryminalnych,narkotykowych, gospodarczych, karnoskarbowych, wypadków drogowych, w postępowaniu dla nieletnich

- obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia

- działanie w przypadkach pilnych jak zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylenie listu gończegoczy Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)

- działanie po uprawomocnieniu się wyroku (kasacje, ułaskawienia, wznowienia postępowania, wyrokiłączne), związane z wykonaniem kary (rozłożenie grzywny na raty, udzielenie odroczenia wykonania kary,przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia zodbycia reszty kary, zezwolenia na odbycie kary w systemie tzw. dozoru elektronicznego)

- reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym działanie zmierzające do uzyskanianaprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym

- sporządzanie pism procesowych (zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski i prośby, prywatne i subsydiarneakty oskarżenia, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa)Zakres świadczonych usług obejmuje również:

- prawo cywilne (m.in. o zapłatę należności, zadośćuczynienie i odszkodowania w tym komunikacyjne,roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, ochrona dóbr osobistych,zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, egzekucja należności),

- rodzinne i opiekuńcze (m.in. rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska,rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego)- spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, długi spadkowe, zachowek),- lokalowe (m.in. ochrona lokatorów, sprawy o eksmisje, najem)

- prawo pracy

- prawo administracyjne

- inne (m.in. prawo sportowe – reprezentowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym przyPZPN)